Om Elmelund

Elmelund er et bo- og uddannelsessted for sentudviklede unge mellem 18 og 30 år.
Der er tale om et tilbud til unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt mentale og sociale funktionsnedsættelser.

Formål
Elmelund er et helhedsorienteret tilbud, der har til formål at afklare og optræne unge med særlige behov.
På jobsiden har Elmelund til formål at afklare, optræne og udplacere den unge i en egnet beskæftigelse samt at støtte og vejlede frem mod den største grad af selvforsørgelse.
På bosiden er formålet at vejlede og optræne den unge i at blive så selvhjulpen i egen bolig som muligt.
Samtidig afdækkes, hvilke støttebehov, der er brug for efter opholdet, og den enkelte unge hjælpes til selvindsigt og personlig udvikling.
I fritiden er formålet at vise de unge, hvordan man som voksen kan udnytte fritiden konstruktivt og indholdsrigt, som led i dét at have et godt socialt netværk omkring sig.

Lovgivning
Elmelund er et tilbud efter LAB-lovens kapitel 10 med botræning i henhold til §85 i Serviceloven. Vi har også aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104.

Historie
Elmelund blev oprettet i 1996 som et job- og boprojekt i samarbejde mellem Thisted Kommune og Jysk Børneforsorg / Fredehjem.
Der havde i mange år været behov for, at målgruppen af sentudviklede fik et uddannelsestilbud, og Elmelund blev den første af sin art i Thy og omegn.
Jysk Børneforsorg / Fredehjem
Jysk børneforsorg/Fredehjems formål er ‘‘som en del af folkekirkens diakoni at udøve pædagogisk og støttende arbejde for svagtstillede overvejende blandt børn og unge‛‛.
Formålet søges realiseret gennem driften af en række institutioner i tæt samarbejde med offentlige myndigheder og gennem oprettelse og driften af socialpædagogiske alternativer.
Foreningen søger desuden at medvirke til, at der i offentligheden skabes bedre forståelse for behovet for støtte til samfundets svagtstillede.

Jysk Børneforsorgs værdier

  • Vi agter menneskets værdighed. Vi ser mennesket som unikt og som uendeligt værdifuldt. Værdighed handler om at blive anerkendt som den man er.
  • Vi holder hinandens liv i vore hænder. Vi er opmærksomme på, at vi er en del af et meningsfuldt fællesskab, samtidig med at vi respekterer den enkelte som et selvstændigt individ med egne holdninger og meninger
  • Vi vil skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse. Vi tør tage ansvar og vi tør inddrage hinanden i arbejdet på at skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse.
  • Vi vil indgå i relationer med tillid og åbenhed. Ethvert menneske har krav på at blive anerkendt for dets unikke opfattelse af verden. Derfor er vi forpligtede til at møde hinanden med tillid og åbenhed.