Bostøtte

De unge på Elmelund har individuelle behov, hvilket afspejles i Elmelunds forskellige botilbud.
Der tages udgangspunkt i den unges aktuelle behov for botræning og bostøtte.
Der afholdes statusmøde med kommunen 1-2 gange om året hvor støttebehovet evalueres.

Botræning
Formålet med botræning er at udvikle den unge til at kunne bo så selvstændig som muligt og blive en aktiv samfundsborger.
Der trænes bl.a. i økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask, personlig hygiejne, fritidsliv og socialt samvær.

Bostøtte
Formålet med bostøtte er at vedligeholde allerede indlærte færdigheder. Hertil kommer at der kan være vedvarende behov for etablering af kompenserende foranstaltninger.

Nørrealle og Kvisten
Nørrealle og Kvisten er Elmelunds midlertidige botilbud til unge.
Udover morgenvækning er der tilknyttet personale fra kl. 13 – 21. Der er mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet.

Kvisten er specielt beregnet til unge, der er i gang med en STU-uddannelse
Tilbuddet henvender sig til unge, der skal trænes og afklares i forhold til at bo i egen bolig.

Den unge trænes i færdigheder som indkøb, madlavning, vask, rengøring, personlig hygiejne, post, økonomi mm. Endvidere vægtes socialt træning højt. Den unge lærer at omgås andre og bruge fritiden kvalitativt.

Den unges forsørgelse er typisk kontanthjælp.
Der stilles krav om, at den unge skal have et dagtilbud. Som oftest er der tale om, at den unge også skal erhversafklares under opholdet.

Der arrangeres fælles udflugter, rejser og kulturelle oplevelser, og der ydes personlig støtte til deltagelse i foreningsliv og almindelige fritidsaktiviteter.

De unge er indskrevet efter differentierede takster, afhængig af behovet for støtteforanstaltninger.
Botræning ydes i henhold til Servicelovens § 85.

Bakken
Bakken er Elmelunds længerevarende botilbud. Der er tilknyttet personale i dagtimerne fra kl. 7 til 21. Der er mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet.
Tilbuddet henvender sig til unge, der ikke er i stand til at klare sig selv i egen bolig selv med støtte. Unge, som er afhængige af, at der er mennesker omkring dem, men som dog ikke kræver døgndækning.

For at komme i betragtning til en plads på Bakken skal ansøgeren have afsluttet et forløb på Elmelund eller et tilsvarende botilbud.

De unges forsørgelse er sædvanligvis førtidspension. Det er et krav, at den unge deltager i arbejdslivet – typisk i form af beskyttet beskæftigelse eller et skånejob.
Der arrangeres fælles udflugter, rejser og kulturelle oplevelser, og der ydes personlig støtte til deltagelse i foreningsliv og almindelige fritidsaktiviteter.

De unge er indskrevet efter differentierede takster, afhængig af behovet for støtteforanstaltninger.
Bostøtten ydes i henhold til Servicelovens § 85.

Toppen/opgangsbofællesskaber
Toppen og opgangsbofællesskaberne er Elmelunds tilbud til unge, der er indskrevet i forløb, som medfører, at de bor i egne boliger ude i byen.

Toppen er et samlingssted, der har til formål at tilbyde de unge fællesskab og mulighed for at skabe et netværk med andre ligestillede.
På Toppen modtager de unge botræning og herunder også social træning.

Toppen har åbent flere gange om ugen. Der er bl.a. mulighed for fællesspisning og forskellige aktiviteter, udflugter m.m.

De unge er indskrevet efter differentierede takster, afhængig af behovet for støtteforanstaltninger.
Bostøtten på Toppen og i opgangsbofællesskaberne ydes i henhold til Servicelovens § 85.