Turboforløb

Turboforløbet er et intensivt forløb tilpasset unge, der har gennemgået en STU uddannelse, men som mangler endelig afkla­ring af arbejdsevne, fremtidig behov for bostøtte og muligheder for deltagelse i fritidslivet. Disse unge får nu muligheden for et individuelt tilrettelagt forløb.

Afklaring af arbejdsevne
Den unge vurderes af Elmelunds jobkonsulenter på baggrund af samtaler, praktikker og det skriftlige materiale der allerede er udarbejdet i STU uddannelsen.

Afklaring af behovet for fremtidig bostøtte. Der tages udgangspunkt i den unges individuelle behov for botræning og bostøtte.

I afklar­ingsforløbet lægger vi vægt på, at den unge tilegner sig almin­delige praktiske færdigheder, personlig udvikling, egenindsigt / selvforståelse, udvikler sociale kompetencer m.m. samt afklares hvad angår fremtidig behov for bostøtte.

Afklaring af muligheder og behov for støtte i fritiden.
Vi arrangerer rejser, udflugter med mere for at afdække og styrke sociale kompetencer.
Vi træner de unge i at benytte almindelige voksne fritidstil­ bud, og vi beskriver den unges forudsætninger og eventuelle støttebehov.

Tidsforløbet for dette særligt tilrettelagte forløb vil være meget individuelt.

I praksis indgår eleverne på lige fod med de øvrige elever i de forskellige afdelinger.

Har du spørgsmål, kontakt os på:

elmelund@mail.tele.dk
eller ring: 97 91  24 23

Download vores løsblad om Turboforløb, klik her